Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Stockholm

Närvarande: 29, varav 25 medlemmar Se bifogad lista.

§1 a) Ingrid Sjökvist öppnade mötet.

b) Siv Hågård valdes till mötesordförande.

§ 2. Pelle Olsson valdes till mötessekreterare.

§ 3. Bertil Edin och Kenneth Abrahamsson valdes till justerare.

§ 4. Röstlängden fastställdes genom att alla hade fått skriva på en namnlista.

§ 5. Årsmötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.

§ 6. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7 a) Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ingrid Sjökvist.

b) Lillemor Wisén redogjorde för den ekonomiska berättelsen.

§ 8. Medlemsrevisor Jan Holm läste upp sin revisionsberättelse. Den godkända revisorn Johan Ramstedts revisionsberättelse lästes upp.

§ 9. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 10. Ingrid Sjökvist omvaldes till ordförande i Liv i Sverige.

§ 11. Till styrelseledamöter på tvåårsmandat omvaldes Stefan Estby, Christian Richette och Lillemor Wisén. Kvar i styrelsen ett år till är Pelle Olsson, Holger Nilén och Märtha Lilja.

§ 12. Johan Ramstedt omvaldes som godkänd revisor. Jan Holm omvaldes till föreningsrevisor och Birgit Holmgren omvaldes som revisorssuppleant.

§ 13. Till valberedning omvaldes Kenneth Abrahamsson, som sammankallande samt Charlotte Pauli och Tone Dahlstedt.

§ 14. Beslutades att årsavgiften för 2017 kvarstår på 200 kr.

§ 15. Ingrid Sjökvist delade ut Trampcykelpriset till Helmi Jönestam.

§ 16. Övriga frågor: a)Asta Gardell- Sjöström berättade om sin skrivargrupp i Stockholm. Här finns två platser lediga. b) Kenneth Abrahamsson berättade om Föreningen för folkbildningsforskning. c) Siv Hågård berättade om en artikel om Göran Palm av Göran Hillman.

§ 17. Mötet avslutades.

Mötesordförande ………………………               Vid  protokollet………………………   

                        Siv Hågård                                            Pelle Olsson 

Justeras ……………………………..                               Justeras…………………………….

            Kenneth Abrahamsson                            Bertil Edin