Stadgar

Stadgar för föreningen Liv i Sverige

antagna vid den konstituerande stämman den 22 mars 1982.

Ändrade (§ 2) vid årsmötet 1986 och (§ 1) vid årsmötet 2012.

§ 1. Målsättning

 • Föreningen Liv i Sverige är en ideell förening.
 • Föreningens grundidé är att alla människors liv är värda att bli dokumenterade. Grundidén hävdar en yttrandefrihet för alla.
 • Föreningen skall främja ett samarbete mellan yrkesskrivare och dokumentärt inriktade amatörberättare, så att de senares kunskap om och erfarenheter av livet i Sverige på ett kvalificerat sätt kommer litteraturen till godo. Detta gäller också de berättare som har sitt ursprung i annat land än vårt och som med sina erfarenheter kan bredda bilden av livet i Sverige idag. Främjandet skall ske dels genom bokserien ”Liv i Sverige”, dels genom lokala samarbetsprojekt av olika slag.
 • Föreningen skall hålla kontakt med de skrivarverkstäder och Liv i Sverige-cirklar, som redan är bildade, samt initiera nya verksamheter som stöder och utvecklar grundidén.

§ 2. Medlemskap

 • Medlem kan den bli, som ansluter sig till föreningens målsättning och vill verka för den.
 • Medlem kan efter skriftlig anmälan till styrelsen omedelbart utträda ur föreningen.
 • Den som vägras medlemskap av styrelsen kan överklaga beslutet till årsmötet.

§ 3. Medlemsavgift

 • Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
 • Medlem som två år i följd inte har betalat sin årsavgift, utesluts automatiskt.
 • Medlem skall dock underrättas om åtgärden.

§ 4. Årsmötet

 • Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 • Årsmötet skall hållas någon dag under årets tre första månader på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 • Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före dagen för årsmötet.

§ 5. Ärenden på årsmötet

 • Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
  • Val av ordförande för årsmötet.
  • Val av sekreterare för årsmötet.
  • Val av justerare.
  • Fastställande av röstlängd.
  • Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
  • Fastställande av dagordning för årsmötet.
  • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
  • Behandling av revisorernas berättelse.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av ordförande för föreningen.
  • Val av kassör för föreningen.
  • Val av övriga ledamöter i styrelsen.
  • Val av revisorer.
  • Val av valnämnd.
  • Fastställande av årsavgift.

§ 6. Förslag till årsmötet

 • På årsmöte väckta frågor får ej leda till andra beslut än hänskjutande till styrelsen. Detta gäller ej förslag (motioner) som inlämnats i förväg till styrelsen. Sådana förslag skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Förslagen skall vara skriftliga.

§ 7. Röstning, beslut

 • Medlemsmöte fattar beslut genom öppen omröstning om inte annat påfordras. Medlem som är med på mötet har en röst. Röstning med fullmakt kan ej förekomma.
 • Om lika röstetal uppkommer vid en omröstning har fungerande ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid val måste dock en fråga avgöras genom lottning om lika röstetal uppstår.

§ 8. Valnämnd

 • Vid årsmötet väljs tre ledamöter, medlemmar i föreningen, till valnämnd. Valnämnden skall senast sex veckor före årsmötet lämna förslag till de val som skall ske vid årsmötet.

§ 9. Styrelse

 • Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör samt ytterligare minst tre ledamöter. Mandattiden för alla utom för ordföranden är två år. Ordförandens mandattid är ett år.
 • Hälften av styrelsens ledamöter utses första gången för en mandatperiod om ett år för att på så sätt garantera en kontinuitet i styrelsens arbete.
 • Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • Styrelsen kan efter omröstning inom sig till sitt arbete knyta särskilda personer, inom och utom föreningen. Dessa adjungerade ledamöters mandatperiod är högst ett år.

§ 10. Räkenskaper, revision

 • Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning och räkenskaper. Räkenskapsåret är kalenderår.
 • Föreningens räkenskaper skall senast den 31 januari jämte styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll överlämnas till revisorerna. Revisorerna skall senast den 15 februari lämna revisionsberättelse med ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet.

§ 11. Stadgeändringar

 • Stadgarna kan endast ändras av årsmötet.
 • Förslag till ändringar skall inges skriftligen till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna förslag till ändringar till årsmötet.

§ 12. Upplösning av föreningen

 • För att föreningen skall kunna upplösas fordras beslut härom vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan de bägge mötena skall minst sex månader ha förflutit.
 • För beslut om upplösning krävs att minst två tredjedelar av de röstande och röstberättigade medlemmarna har röstat för upplösning av föreningen.
 • Efter beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till Nordiska museets kulturhistoriska undersökning, eller, om denna verksamhet inte längre pågår, till förening eller organisation som till mål och syfte har motsvarande uppgifter.