Protokoll från Liv i Sveriges årsmöte lördag 14 mars 2020

Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Stockholm

Närvarande:  19 varav 16 medlemmar, samt 2 hörseltolkar: Ingrid Sjökvist, Ingvar Persson, Christian Richette, Stefan Estby, Holger Nilén, Märtha Lilja, Pelle Olsson, Bo Andersson, Carina Borg, Christina Larsson, Jan, Holm, Siv Hågård, Gun-Britt Bremholz, Archibald Moonie, Caisa Brännström. Birgit Holmgren, L-A Rolfhamre, Maja Liisa Jansson Ehrenholm, Ulla Englsperger .

§1 a) Ingrid Sjökvist öppnade mötet.

b) Siv Hågård valdes till mötesordförande.

§ 2. Pelle Olsson valdes till mötessekreterare.

§ 3. Birgit Holmgren och Bo Andersson valdes till justerare.

§ 4. Röstlängden fastställdes genom att alla skrev på en namnlista (se ovan)

§ 5. Årsmötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.

§ 6. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7 a) Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ingrid Sjökvist, varpå den lades till handlingarna.

b) Ingrid redogjorde för bokslutet som upprättats av föreningens kassör Gunilla Larsson. Några frågor ställdes angående de senaste årens underskott och andra poster.

Därefter godkändes bokslutet.

§ 8. Ingrid redogjorde för föreningens verksamhetsplan. Nytt för verksamheten under 2020 är podd-inspelningar.

 § 9. Ingrid refererade den godkända revisorn Johan Ramstedts långa revisionsberättelse (3 sidor text).   Medlemsrevisor Jan Holm läste upp sin revisionsberättelse avseende föreningens verksamhet.

§ 10. I enlighet med. revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 11. Ingrid Sjökvist omvaldes till ordförande i Liv i Sverige på ett år.

§ 12. Till styrelseledamöter på tvåårsmandat omvaldes Pelle Olsson, Holger Nilén och Märtha Lilja. Gunilla Larsson omvaldes på ett år. Stefan Estby och Christian Richette är kvar i styrelsen ett år till.

§ 13. Johan Ramstedt avgår som godkänd revisor. Carina Hedrum valdes till ny godkänd revisor. Jan Holm omvaldes till föreningsrevisor och Birgit Holmgren omvaldes som revisorssuppleant.

§ 14. Beslutades att årsavgiften ökar från 200 kr till 250 kr från och med 2021.

§ 15. Ingrid Sjökvist delade ut Trampcykelpriset till Ulla Englsperger.

§ 16. Övriga frågor:

a)Ingrid berättade att förra årsmötets förslag att be medlemmarna om extra bidrag när de betalade in medlemsavgiften inte gav fler extra pengar än tidigare.

b)Lars -Andes Rolfhamre föreslog att vi borde har en mailingslista eller annan digital kommunikationsväg för snabba meddelanden till medlemmarna. Förslaget ska diskuteras i styrelsen.

§ 17. Mötet avslutades.

Mötesordförande ………………………                                            Vid  protokollet……………………………..   

                                            Siv Hågård                                               Pelle Olsson 

Justeras ……………………………..                               Justeras…………………………….

                      Bo Andersson                                                                   Birgit Holmgren