Protokoll från Liv i Sveriges digitala årsmöte 20 mars 2021 kl 13

Deltagande medlemmar: Ingrid Sjökvist, Pelle Olsson, Märtha Lilja, Holger Nilén, Christian Richette, Gunilla Larsson, Stefan Estby, Kenneth Abrahamsson, Annelie Johansson, Christina Kjellberg,  Jan Holm, Marianne Bengtsson, Gunilla Sternelius, Birgit Holmgren, Sune Fredenberg samt Bengt Karlsson (ej medlem)

§1. Ingrid Sjökvist (IS) öppnade mötet. Kenneth Abrahamsson valdes till mötesordförande.

§ 2 Pelle Olsson valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 3. Sune Fredenberg och Anneli Johansson valdes till justerare.

§ 4. Fastställande av röstlängd. En lista på deltagarna  bifogas protokollet.

§ 5 Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

§ 6. Dagordningen fastställdes,

§ 7   a) Bokslutet föredrogs av Gunilla Larsson (GL). Birgit Holmgren undrade varför intäkterna för medlemsavgifter inte stämde överens med antalet medlemmar, vilket delvis besvarade av GL och IS med hänvisning till medlemsregistrets utformning. Frågan får utredas senare och det påverkar inte bokslutet.

  b) Verksamhetsberättelsen föredrogs av IS.

§ 8. IS gick igenom styrelsens verksamhetsplan för år 2021.

§ 9. Revisorernas berättelse lästes upp av Jan Holm, föreningsrevisor.

Den auktoriserade revisorn Camilla Hedrum revisionsberättelse presenterades av GL.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 11 Ingrid Sjökvist valdes till ordförande för föreningen på ettårsmandat.

§ 12. Gunilla Larsson valdes till kassör för föreningen på ettårsmandat.   

§ 13. Stefan Estby och Christian Richette omvaldes till ledamöter på tvåårsmandat. Märtha Lilja, Holger Nilén och Pelle Olsson kvarstår till 2022.

§ 14. Val av revisorer. Jan Holm avgår. Birgit Holmgren nyvaldes som ordinarie på ettårsmandat. Styrelsen utser en revisorssuppleant. Carina Hedrum, PBAB, kvarstår som auktoriserad revisor.

§ 15. Kenneth Abrahamsson omvaldes och Gunilla Sternelius nyvaldes till valberedning.

§ 16. Årsavgiften fastställdes till oförändrat 250 kr.

§ 17 Övriga frågor. Familjemedlemskap föreslogs av Annelie Johansson och Bengt Karlsson. Styrelsen tar upp frågan.

§ 18. Internrevisor Jan Holm avtackades av IS.

§ 19 Årsmötet avslutas.

Kenneth Abrahamsson, mötesordförande                          Pelle Olsson, mötessekreterare

Sune Fredenberg, justerare                                               Annelie Johansson, justerare