Föreningen Liv i Sverige
Org.nr 802010-5139
Balansräkning 2021
Tillgångar2020-12-312021-12-31
Plusgiro66 87429 226
Bank172 067233 230
Summa kassa och bank238 941262 456
Kortfristiga fordringar 
Pågående arbeten06360
Förutbetalda portokostn00
Summa kortfristiga fordr06 360
Summa tillgångar238 941268 816
Skulder och eget kapital
Skatteverket15 06818 528
Göran Palm konto31 02131 921
Upplupna kostnader o 
förutbetalda intäkter133 157148 753
Summa skulder179 246199 202
Eget kapital
Balanserat resultat64 80559 694
Årets resultat-5 1109 920
Summa eget kapital59 69569 614
Summa skulder och
eget kapital238 941268 816
    
ort och datumIngrid Sjökvist, ordf
    
Gunilla Larsson, kassörPelle Olsson, sekr
    
Holger Nilén, ledamotChristian Richette, ledamot
    
Märtha Lilja, ledamotStefan Estby, ledamo
    
Carina Hedrum, godkänd revisorBirgit Holmgren, internrevisor