Motion till årsmötet 2022 i föreningen Liv i Sverige, från Gunilla Lysell, Nyköping

Styrelsens svar till årsmötet:

Motionären vill begränsa vårt uppdrag, särskilt vad gäller tidningens målgrupp, att koncentreras till medlemmar. För oss är tanken främmande.

Liv i Sveriges uppgift är att värna och främja det självbiografiska berättandet. Det uppdraget är vårt fundament. Vi tar det på stort allvar och tolkar det brett genom att rikta oss till medlemmar såväl som ännu icke medlemmar. Således välkomnar vi alla intresserade till våra skrivartävlingar, berättarkaféer, inspirationsdagar, kurser och andra evenemang.

Vår tidning når också icke-medlemmar genom bibliotek, studieförbund och andra institutioner, medlemmars grannar och vänner. Vi gläds åt spridningen, som bl a aktiverar fler yngre, fler människor som inte är födda i Sverige och vi får nya medlemmar.

Men att vara medlem ska ändå löna sig och det gör det. Vår allt dominerande verksamhet står manusläsningen för och den är förbehållen medlemmar. De ges gedigna lektörsutlåtanden, ibland i flera led, som gör det möjligt för dem att i många fall fullfölja sina skrivprojekt. Likaså får man som medlem tidningen hem i brevlådan, eller i förekommande fall som pdf via mejl, samt rejäl rabatt på böckerna i vår bokserie.

En begränsning skulle bland annat få till följd att vi inte kan samverka med befintliga skrivarcirklar, inte kan rikta våra skrivupprop till i första hand rätt målgrupper eller anordna seminarier med inbjudna även utanför vår krets.

Vi ser inte att vi genom vår vida hållning bidrar till den kommersialisering motionären pekar på. Snarare tvärtom. Det är gratis att delta i våra aktiviteter och vi menar därmed att vi arbetar vidare i Göran Palms sanna folkrörelseanda.

Som svar på Gunilla Lysells yrkanden svarar vi därför så här:

Att-satserna 1, 2, 3, 4 och 8:

Vi yrkar

_ att årsmötet går på styrelsens linje, att föreningen fortsatt ska vara en öppen förening för berättandet i stort i landet, och med bibehållna och nu gällande medlemsfavörer.

Att satserna 5, 6 och 7;

Att undersöka möjligheterna till hybridmöten tycker vi är ett klokt förslag och yrkar därför

_ att årsmötet uppdrar åt styrelsen att på nytt undersöka möjligheterna och vidta åtgärder så att modern nätbaserad teknik kan användas i lämplig lokal med målet att installerad teknik ska fungera senast vid nästa årsmöte.

_ att uppdra åt styrelsen att komplettera en egen sådan arbetsgrupp med lämpliga övriga deltagare.

Liv i Sverige den 8 mars 2022

Styrelsen

Gm Ingrid Sjökvist