Dagordningen ser ni nedan. Övriga handlingar hittar ni under Om oss och Årsmöte,

Årsmötets dagordning

Dagordning vid Liv i Sveriges årsmöte 18 mars 2023

1. Val av ordförande för årsmötet

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Val av justerare

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning för årsmötet

7. Behandling av styrelsens

   a) bokslut

   b) verksamhetsberättelse

8. Information om styrelsens verksamhetsplan för år 2023

9. Behandling av revisorernas berättelser

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande för föreningen

12. Val av kassör för föreningen

13. Val av övriga ledamöter i styrelsen

14. Val av revisorer

15. Val av valnämnd

16. Fastställande av årsavgift

17. Övrig fråga på uppdrag av förra årsmötet

18. Årets Trampcykelpris utdelas

19. Övriga frågor