Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2023

Under år 2023 ska vi fortsätta med vår ordinarie verksamhet enligt tidigare:

Läsa manus och anordna berättarkaféer. Publicera 4 nr av vår medlemstidning. Delta i

bokreleaser av titlar i vår bokserie. Utse nästa års Trampcykelvinnare. Fortsätta med etablerade och nya kurser. Vara med i arbetsgruppen för Göran Palm-rummet och -seminariet på Jakobsbergs folkhögskola.

Detta gäller därutöver för år 2023:

* Sjösätta antologin med röster från finska krigsbarn och deras ättlingar.

I samarbete med författaren Susanna Alakoski och bokförlaget Ordfront.              – 215 000

* Ev förbereda ytterligare en antologi.                                                                               

* Få snurr på podden och fylla på med material minst någon gång i månaden.          – 5 000

* Undersöka möjligheten att nå ut till fler via fler sociala medier.                                    

* Genomföra ytterligare en inspirationsdag, då utanför Storstockholm.                    + 5 000

* Delta i bokbord och andra icke alltför kostsamma arrangemang där vi kan synas.  – 15 000

* Annonsera i Ordfronts dec-nummer.                                                                             – 500

* Organisera ytterligare åtminstone en termin av den nystartade Skriv ditt liv-kursen på Timmermansgården i samarbete med NBV.                                                               

* Försöka knyta fler lokalombud till oss.                                                                            

* Besöka och fortsätta kontakta folkhögskolor med skrivarlinjer och erbjuda besök och/eller

några timmars skrivarverkstad.                                                                                        

* Undersöka möjligheten att genomföra årsmötet som hybridmöte med deltagare också via länk (åtagande från årsmötet 2022 som svar på inkommen motion).                                        

Därutöver:

*Följer vi GDPR-lagens riktlinjer genom att samla endast relevanta uppgifter om våra

medlemmar i vårt medlemsregister: namn och kontaktuppgifter samt datum för inbetalda

årsavgifter och ev påminnelser. Uppgifterna lämnas inte vidare till någon utanför styrelsen

och hanteras av få personer.

*Arbetar vi för att människor oavsett ålder, kön, könsidentitet och -uttryck, etnisk eller social

tillhörighet, fysisk eller psykisk situation ska ha möjlighet att delta i föreningens

verksamheter. Vi samarbetar så långt möjligt bara med medarrangörer vars lokaler inte

utesluter medverkan av människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

*Följer vi lagar och myndighetskrav vid inköp av produkter och tjänster till föreningen vad

beträffar miljöhänsyn. Vid resor används allmänna färdmedel eller samåkning när detta är

möjligt.

Södertälje den 18 augusti 2022

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande