Balansräkning 2022
Tillgångar2021-12-312022-12-31
 
Plusgiro29 22618 595
Bank233 230200 453
Summa kassa och bank262 456219 048
 
Kortfristiga fordringar 
Pågående arbeten6360                         0
Summa kortfristiga fordr6 3600
   
 
Summa tillgångar268 816219 048
 
 
Skulder och eget kapital 
Skatteverket18 52819 304
Göran Palm konto31 921846
Upplupna kostnader o 
förutbetalda intäkter148 753130 800
Summa skulder199 202150 950
 
Eget kapital 
Balanserat resultat59 69469 614
Årets resultat9 9201 516
Summa eget kapital69 61468 098
 
Summa skulder och 
eget kapital268 816219 048
 
    
ort och datumIngrid Sjökvist, ordf
    
Gunilla Larsson, kassörPelle Olsson, sekrGunnel Ottenby,
    
Holger Nilén, ledamotChristian Richette, ledamot
    
Märtha Lilja, ledamot                                                                         Stefan Estby, ledamo
    
Carina Hedrum, godkänd revisorBirgit Holmgren, internrevisor