Internrevisorn för år 2022 berättar

En eloge till styrelsen för allt arbete ni lagt ner under året. Konstaterar att ni mer än väl verkat i enlighet med föreningens motto: ”Varje liv är värt att skildra”.

Att årsmötet ska bevilja er ansvarsfrihet för er skötsel av föreningen under verksamhetsåret 2022 känns självklart. Fattas bara annat!

Men, men …..    Små förbättringsmöjligheter finns. Liksom tidigare år återspeglar inte inbetalda medlemsavgifter det medlemsantal som redovisas. Hela 49,4 % av medlemsavgifterna var obetalda den 31 december 2022. Motsvarande procentsats för tidigare år: 26,4% 2019, 23,0 % 2020, 34,0% 2021. Tendensen är klar from 2019: Fler och fler medlemmar betalar inte medlemsavgiften. 

I min bilaga finns detaljer om medlemsutvecklingen och några förslag att genomföra i framtiden.

Stockholm den 24 februari 2023

……………………………………………

Birgit Holmgren, internrevisor

BILAGA

Missade medlemsavgifter
 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022
        
Medlemsavgift200 200 250 250
Betalda medlemsavg113462 119499 121756 88898
        
Antal medlemmar 1)771 776 738 703
        
Om alla betalade154200 155200 184500 175750
        
Missade avgifter40738 35701 62744 86852
Procent obetalda26,4% 23,0% 34,0% 49,4%
1)   År 2022Enligt verksamhetsberättelsen för 2022 per 31 dec 2022
      År 2021Enligt styrelseprotokoll antal medlemmar per 13 dec 2021
      År 2020Enligt verksamhetsberättelsen för 2020 per 31 dec 2020
      År 2019Enligt verksamhetsberättelsen för 2019 per 31 dec 2019

Förslag inför framtiden

Beskriv orsaken till väsentliga förändringar i resultaträkningen jämfört med föregående år. Bara ett exempel: Administrationskostnaderna för 2022 var 200 143 kr men 2021 bara 78 932 kr, alltså mer än en fördubbling.

Dela upp posten ”Anslag övriga” i den sammanfattande resultaträkningen i dess beståndsdelar, dvs. redovisa bidragen per bidragsgivare. Jag kan inte heller av den mer detaljerade resultatrapporten se annat än totalbeloppet, dvs. i år 174 374 kr. Kostnaderna däremot specificeras där betydligt noggrannare, i vissa fall ner på 100-lappar. Förmodar att det blir krångligt i bokföringsprogrammet att ha specifika konton för varje bidragsgivare men att dela upp posten i den översiktliga resultaträkningen borde vara enkelt. Som medlem kan det vara intressant att veta varifrån pengarna kommer.

Medlemsantalet som redovisas i verksamhetsberättelsen för 2022 (703) har gått ner från 738 året innan men av texten kan man få uppfattningen att antalet har ökat. Föreslår att man i fortsättningen tydligare redovisar hur medlemsutvecklingen ser ut.

Lägg ut samtliga handlingar som tillhör dagordningen på hemsidan innan årsmötet äger rum. Syftet med detta är att öka öppenheten i föreningen. Att det ska vara möjligt att ta del av handlingarna annat än vid sittande bord. Detta går kanske att göra redan nu? I dag 24/2 hittar jag dagordningen under Nyheter och uppgift om att övriga handlingar skall finnas under Om oss/Årsmöte. Dock hittar jag bara handlingar från tidigare år där.