Protokoll vid Liv i Sveriges årsmöte 18 mars 2023 kl 13-14

Plats: Timmermansgården

Deltagare: Ingrid Sjökvist, Pelle Olsson, Christian Richette, Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Gunilla Sternelius, Arne Persson, Lillemor Wisén, Aino Ekengren, Gunnel Ottenby, Eva Ogden, Kerstin Wanngård, Karin Martinsson, Maja Liisa Jansson Ehrenholm, Kenneth Abrahamsson, Birgit Holmgren, Annelie Johansson, Bengt Karlsson (ej medlem), Malin Bengtsson, Barbro Gräns, Ulla-Britt Sundberg, Jan Holm, Kennetth Holm, Jan Martinsson (ej medlem), Anna R, Hågård, Siv Hågård. 27 personer varav 25 medlemmar.

§ 1. Ingrid Sjökvist öppnade mötet och Siv Hågård valdes till mötesordförande.

§ 2. Pelle Olsson valdes till sekreterare,

§ 3. Till justerare valdes Arne Persson, Lillemor Wisén.

§ 4. Röstlängden fastställdes genom att skicka runt en lista. Se ovan.

§ 5. Årsmötet befanns vara utlyst enligt stadgarna genom en kallelse i tidningen.

§ 6. Dagordningen fastställdes.

§7. Behandling av styrelsens

   a) bokslut som föredrogs av Ingrid Sjökvist då kassör Gunilla Larsson var frånvarande.

   b) verksamhetsberättelse som presenterades av Ingrid Sjökvist och diskuterades, varpå den lades till handlingarna.

§ 8. Ingrid redogjorde för verksamhetsplanen för år 2023. Den godkändes.

§ 9. Den godkända revisorns (Carina Hedrum) berättelse lästes upp av Ingrid.

 Föreningsrevisor Birgit Holmgren redovisade sin berättelse.

§10. Styrelsen beviljades, enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 11. Ingrid Sjökvist omvaldes till ordförande för föreningen, på ettårsmandat.

§ 12. Gunilla Larsson omvaldes till kassör för föreningen, på ettårsmandat.

§13.  Christian Richette och Stefan Estby omvaldes till ledamöter på tvåårsmandat. (Kvar i styrelsen t.o.m. 2024 är Märtha Lilja, Pelle Olsson, Holger Nilén, Gunnel Ottenby.)

§ 14. Carina Hedrum godkändes som godkänd revisor. Birgit Holmgren omvaldes som föreningsrevisor. Som suppleant valdes Alf Ödlund.

§ 15. Kenneth Abrahamsson och Gunilla Sternelius omvaldes till valnämnd.

§ 16. Årsavgiften fastställdes till 250 kr för 2024.

§ 17. Övriga frågor: Vid förra årsmötet inkom en motion att ordna fjärrdeltagande (hybridmöten) på årsmöten i fortsättningen. Motionen avslås tills vidare eftersom vi trots efterforskningar inte klarar detta p.g.a. kostnad och teknik.

§ 18. Årets Trampcykelpris utdelades till Ingrid Sillén.

§19. Mötet avslutades.

Siv Hågård, ordförande                               Pelle Olsson, sekreterare

Arne Persson, justerare                               Lillemor Wisén, justerare